Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten aller tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stuntprice-Holland (Ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor die door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.